mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Μεταβολές – Διορθώσεις

Ληξιαρχείο Δ.Ε. Χρυσούπολης & Δ.Ε. Κεραμωτής

Πρεμετής, ΤΚ. 64200
Tηλ. 2591350161 , 2591350162
Φαξ, 25910/22248
Πληροφορίες : Ζώτος Δημοσθένης & Τζεράκη Ιουλία.

Μεταβολή Ληξιαρχικής Πράξης

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

  • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
  • Προσβολή πατρότητας
  • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
  • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
  • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
  • Μεταβολή θρησκεύματος
  • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
  • Αλλαγή φύλου
  • Υιοθεσία
  • Λύση υιοθεσίας
  • Ακύρωση γάμου
  • Διαζύγιο
  • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
  • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
  • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
  • Απόκτηση ιθαγένειας
  • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *
  • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

  • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
  • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξης

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
  • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.
 • Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Ληξιαρχείου.

Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

  • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
  • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
   Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
   Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
   Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

  • Έχει έννομο συμφέρον
  • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
  • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Τα Ληξιαρχεία του Δήμου Νέστου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

Αλλαγή Επωνύμου

Για αλλαγή επωνύμου στα Δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Τμήμα Δημοτολογίου που εδρεύει στην Χρυσούπολη, τηλ. 2591350161 -162 -163, ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί

 • Αίτηση – (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας)
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: «Δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία μου. Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη. Καταθέτω την παρούσα δήλωση για αλλαγή του επωνύμου μου από «» «» σε «»)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης


Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Διορθώσεις Επωνύμου

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
 3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης


Διορθώσεις Πατρωνύμου - Μητρωνύμου

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
 3. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).

Διορθώσεις κυρίου ονόματος βάσει ληξιαρχικών στοιχείων

 1. • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος. Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.

Διορθώσεις κυρίου ονόματος

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης

Αλλαγή στοιχείων Λόγω Υιοθεσίας

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
 3. Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

Αλλαγή στοιχείων Λόγων Εκούσιας ή Δικαστικής Αναγνώσρισης Τέκνου

 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
 4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
 5. Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αλλαγή στοιχείων Λόγω προσβολής Πατρότητας

 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.
maincontainer

Μεταδημότευση

Για μεταδημότευση στον Δήμο Νέστου μπορεί να προσέλθει ο ενδιαφερόμενος και να εξυπηρετηθεί στο Τμήμα Δημοτολογίου που εδρεύει στην Χρυσούπολη, τηλ. 2591350161 -162 -163 καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στον Δήμο Νέστου και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).
 2. Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τους αιτούντες τη μεταδημότευσή τους και αποδεικνύουν τη διετή συνεχή μόνιμη κατοικία στον Δήμο Νέστου, είναι:

  1. α)


  2. Τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις του (Ε1), από τις οποίες προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του – όχι της επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Νέστου και
  3. Ο τελευταίος λογαριασμός (έκδοση τελευταίου διμήνου) εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, κινητής τηλεφωνίας) από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.

  4. ή εναλλακτικά

   β) Τρεις λογαριασμούς στο όνομα του αιτούντος, ως εξής:


  5. Προ διετίας λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.
  6. Προ ενός έτους λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.
  7. Ο τελευταίος λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Νέστου και
  8. Η τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) στο όνομα του αιτούντος, από την οποία προκύπτει ότι η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.

Για τους αιτούντες τη μεταδημότευση στον Δήμο Νέστου άγαμους πολίτες που διαμένουν μόνιμα την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων τους και δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά στο όνομά τους, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1) των γονέων τους, απ΄ όπου προκύπτει αν είναι προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη. Επιπλέον καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι κατοικούν μαζί με τους γονείς τους σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

Αίτηση του ενήλικου πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του/της πρώην συζύγου, λόγω λύσης γάμου, για να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τον γάμο.

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.