Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΑΕ ΟΤΑ στις 29-6-2020