Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Γραβούνας”