Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία