Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση του Ισολογισμού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου»