Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα»
12 Φεβρουαρίου 2021 Dimos Nestou

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα» για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου (CPV: 43262100-8), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (βάση βαθμολογίας), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 5045/2020 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.500,00€ άνευ Φ.Π.Α. (24%). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η  Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: