Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση μέσω της «∆οµής Σίτισης ∆ήµου Νέστου»