Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας»
28 Απριλίου 2021 Dimos Nestou

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας» (CPV: 37535200-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 5046/2018 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.955,00€ άνευ Φ.Π.Α. (24%).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17/05/2021 και ώρα 11:00 π.μ..
ΑΑ Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 122034
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: