Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου
12 Νοεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, προϋπολογισμού 176.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 19.232,00 €) καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με ποσό 200.000,00).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο: 20191108 Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού και ενός Αναρροφητικού Σαρώθρου