Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Ανακοίνωση 26-3-2021 περί “απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών επιχειρήσεων λόγω Covid-19”