Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10 Μαρτίου 2020 Dimos Nestou

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (ΕΣΗΔΗΣ 89304)

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο εδώ: 20200227 Τρόφιμα