Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών για παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών