Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας