Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ηρώων του Οικισμού Χρυσούπολης»
14 Ιουνίου 2022 Dimos Nestou

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Ηρώων του Οικισμού Χρυσούπολης»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για το Έργο με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων του Οικισμού Χρυσούπολης», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 387.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189774)

Λεπτομέρειες και συνοδευτικά: