Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-5-2022
16 Μαΐου 2022 Dimos Nestou

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-5-2022

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Νέστου, την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022(ΦΕΚ 2137 /30.04.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την 77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02.05.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ’197/12-10-2020), του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018)

Δείτε την εδώ:  ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20 05 2022